กรุงเทพฯ – ดานัง – ฮอยอาน – เว้ – กรุงเทพฯ (4 วัน 3 คืน)

DaiNoi SVNTravel

กรุงเทพฯ – ดานัง – ฮอยอาน – เว้ – กรุงเทพฯ (4 วัน 3 คืน)

วันที่ 1 กรุงเทพฯ – ดานัง – ฮอยอาน  (อาหารกลางวัน เย็น) 
รับคณะที่สนามบิน นำท่านเที่ยวชมพิพิธภัณฑ์จาม ภูเขาแห่งธาตุทั้ง 5  รับประทานอาหารกลางวันที่เมืองเก่าฮอยอาน เยี่ยมชมบ้านโบราณเตินกี๋  สะพานญี่ปุ่นอันเลื่องลือ ไหว้พระที่วัดฟุกเกี้ยน  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร และเข้าพักที่โรงแรม
วันที่ 2 ฮอยอาน – เว้  (อาหารเช้า กลางวัน เย็น)
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม หลังจากนั้น นำท่านเดินทางสู่อดีตราชธานีเว้ ล่องเรือออกไปชมทรรศนียภาพของแม่น้ำหอม แวะเข้าสักการะวัดเจดีย์เทียนมู๋ เที่ยวชมพระราชวังเว้ รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารและพักที่โรงแรมในเมืองเว้
วันที่ 3 เว้ – ดานัง  (อาหารเช้า กลางวัน เย็น) 
หลังจากรับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม นำท่านเยี่ยมชมสุสานกษัตริย์ไคดิงห์  ตลาดดองบา รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ออกเดินทางสู่เมืองดานัง ช็อปปิ้งตามอัธยาศัยที่ตลาดแม่น้ำฮาน  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร และเข้าพักที่โรงแรม
วันที่ 4 ดานัง – กรุงเทพฯ  (อาหารเช้า กลางวัน เย็น) 
ท่านสามารถเดีนเที่ยวชมเมืองดานังตามอัธยาศัย หลังจากนั้นนำท่านสู่สนามบินดานังเพื่อขึ้นเครื่องกลับสู่กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ